การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ การ PM ระบบไฟฟ้าประจำปี คืออะไร

ให้คุณลองจินตนาการดูว่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างกระบวนการผลิตจะสร้างความเสียหายมากแค่ไหน แน่นอนว่าย่อมสร้างความเสียหายในวงกว้าง ดังนั้น มาตรฐานสากล จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านั้นและเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 2 ตัวคือ

1.กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 โดยกรมอุตสาหกรรม

2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ที่ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือ PM ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งจัดทำการบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลที่รัฐมนตรีกำหนด โดยต้องตรวจสอบหม้อแปลง ระบบสายดิน พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ และ Single Line Diagram

สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งให้นายจ้างต้องมีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ของสถานประกอบการอย่างน้อยปีละครั้งเช่นเดียวกัน พร้อมจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยให้ตรวจสอบหลักๆ ก็คือ ตู้ Main Switch ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตรวจสอบหม้อแปลง และตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

นอกจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีหรือ PM ด้วย (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างการทำงาน นอกจากการซ่อมบำรุงแล้วยังครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบด้วย เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการ PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจําปี คืออะไรสำคัญไหม หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้วว่าทำไมนายจ้างหรือสถานประกอบการจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยเพราะนอกจากจะเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วก็ยังเพื่อสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและที่สำคัญเพื่อลดเหตุขัดข้องและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างด้วย ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลและได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ด้วย

About wpadmin

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.