ทำไมต้อง อบรม 5ส หลักสูตรกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

รู้หรือไม่ทำไมต้องอบรม  5ส คำที่เรามาคุณเคยกันดี โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมักถูกปลูกฝังในเรื่องของ 5ส ที่ประกอบไปด้วยสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย วันนี้เราจะพามาดูหลักการและเหตุผลเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอบรม 5ส มากขึ้น

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเต็มตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์ทุกประเทศทั่วโลกได้มุ่งเน้นกระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่าสังคมแห่งความรู้และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่พัฒนาและการผลิตมากกว่าใช้เงินทุน 

เมื่อโลกของเราพัฒนามาสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การแข่งขันสูงมีผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวและพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกของเศรษฐกิจใหม่ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทำให้กิจการมีต้นทุนลดต่ำลงด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ จนนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีของเสียน้อยลง มีการแก้ไขลดลงหรือมีข้อผิดพลาดลดลง งานที่ไม่ได้มาตรฐานก็ลดลงด้วยและยังช่วยลดงานซ้ำซ้อนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ขึ้นมา

ดังนั้น เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ทันต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นการลดต้นทุนกิจการ สถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานให้กับลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะได้ทราบและมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม 5ส อย่างถูกต้อง 

การอบรม 5ส มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ตระหนักในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต 
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงาน 
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการการ 5ส อย่างถูกต้อง 

ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย รับอบรม 5ส อบรมออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม แถมยังลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรฐาน ISO 9001 หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและวิทยากรจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี 

About wpadmin

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.