อบรมดับเพลิงตามกฎหมาย เป็นอย่างไร มีประโยชน์หรือไม่

การอบรมดับเพลิง ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอบรมไปทำไม มีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร จริงๆ แล้วมีความสำคัญมากๆ หากพนักงานไม่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการให้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องด้วย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสถานการณ์เล็กน้อย อาจกลายเป็นเหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายอันเลวร้ายส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ให้สถานประกอบการต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน ไม่น้อยไปกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างแต่ละหน่วยงาน โดยอบรมปีละ 1 ครั้ง ให้อบรมได้ 60 คนต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน สำหรับภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 คน หากพนักงานที่ต้องการเข้ารับการอบรมดับเพลิงมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งการอบรมเป็นหลายรอบได้แต่ต้องจัดซ้อมการอพยพพร้อมกัน

อบรมดับเพลิงมีประโยชน์อย่างไร

1.ทำให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และการป้องกันอัคคีภัย พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกชนิดของเชื้อเพลิง เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟ ไฟแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จนนำไปสู่การเลือกใช้ถังดับเพลิงที่เหมาะสม ประเภทของเพลิงไหม้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่

  • เพลิงไหม้ประเภท A : เพลิงไหม้ที่ลุกติดไฟจากวัสดุทั่วไป
  • เพลิงไหม้ประเภท B : เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเป็นของเหลวติดไฟ
  • เพลิงไหม้ประเภท C : เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • เพลิงไหม้ประเภท D : เพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะต่างๆ
  • เพลิงไหม้ประเภท K : เพลิงไหม้ที่เกิดจากซากพืช ซากสัตว์ หรือน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร

2.การอบรมดับเพลิง ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินเหตุการณ์ได้รวดเร็วและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วย การประเมินหนีไฟมีความสำคัญมาก ช่วยลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สิ่งสำคัญต้องมีสติเพื่อประสานงานต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิง จะสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้ในภาคปฏิบัติ สำคัญไม่แพ้การอพยพหนีไฟ เช่น การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิง รวมถึงการใช้สัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้ฝึกการดับเพลิง การปฏิบัติตัวตามแผนฉุกเฉิน การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากเพลิงไหม้

หวังว่าทั้งหมดนี้ คงทำให้ใครหลายคนเข้าใจมากขึ้นและได้ตระหนักว่าการอบรมดับเพลิงนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน มีประโยชน์อย่างไร เพราะการที่เรารู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความสูญเสียที่บางครั้งอาจประเมินมูลค่าไม่ได้เลย

About wpadmin

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.