Day: December 12, 2021

การอบรมดับเพลิง ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอบรมไปทำไม มีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร จริงๆ แล้วมีความสำคัญมากๆ หากพนักงานไม่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการให้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องด้วย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสถานการณ์เล็กน้อย อาจกลายเป็นเหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายอันเลวร้ายส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ให้สถานประกอบการต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน ไม่น้อยไปกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างแต่ละหน่วยงาน โดยอบรมปีละ 1 ครั้ง...