Tag: ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ให้คุณลองจินตนาการดูว่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างกระบวนการผลิตจะสร้างความเสียหายมากแค่ไหน แน่นอนว่าย่อมสร้างความเสียหายในวงกว้าง ดังนั้น มาตรฐานสากล จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านั้นและเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 2 ตัวคือ 1.กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 โดยกรมอุตสาหกรรม 2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ที่ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือ PM ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งจัดทำการบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า...