Tag: สั่งปูนผสมเสร็จ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญอย่างมากสำหรับการวงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะรูปร่างได้ตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งปูนซีเมนต์ นั้น เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ที่ต้องการวัสดุที่จะมาช่วยให้งานก่อสร้างง่ายขึ้น  การสั่งปูนผสมเสร็จ 1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ถูกนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป โดยส่วนมากจะนำไปใช้งานกับคอนกรีตเสริม เหล็กในการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น...